زازا: سبک پنالتی زدنم همیشه همین طور بوده

زازا: سبک پنالتی زدنم همیشه همین طور بوده
مهاجم تیم ملی ایتالیا به علت ضربه پنالتی عجیب و غریبش، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

زازا: سبک پنالتی زدنم همیشه همین طور بوده

مهاجم تیم ملی ایتالیا به علت ضربه پنالتی عجیب و غریبش، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
زازا: سبک پنالتی زدنم همیشه همین طور بوده

نفت آموزش پرورش دولتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس