سود 100 برابری از فروش چای فاسد!

سود 100 برابری از فروش چای فاسد!
هر محصول غذایی از زمان تولید تا بهترین دوره مصرف، یک بازه زمانی محدود دارد که از آن به عنوان «تاریخ مصرف» نام برده می‌شود. این تاریخ مصرف از طرفی نشانه سلامت محصول و از طرف دیگر ضامن سلامت مصرف‌کننده است.

سود 100 برابری از فروش چای فاسد!

هر محصول غذایی از زمان تولید تا بهترین دوره مصرف، یک بازه زمانی محدود دارد که از آن به عنوان «تاریخ مصرف» نام برده می‌شود. این تاریخ مصرف از طرفی نشانه سلامت محصول و از طرف دیگر ضامن سلامت مصرف‌کننده است.
سود 100 برابری از فروش چای فاسد!

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس