سومین پیروزی امروز با حسن یزدانی

سومین پیروزی امروز با حسن یزدانی
حسن یزدانی دلاور وزن 74 کیلوی ایران با امتیاز عالی کشتی هایتی را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد.

سومین پیروزی امروز با حسن یزدانی

حسن یزدانی دلاور وزن 74 کیلوی ایران با امتیاز عالی کشتی هایتی را شکست داد و به دور بعدی صعود کرد.
سومین پیروزی امروز با حسن یزدانی

خرم خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس