شاخص بهای تولید کننده افزایش یافت

شاخص بهای تولید کننده افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1394 به میزان 3.5 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص بهای تولید کننده افزایش یافت

بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1394 به میزان 3.5 درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص بهای تولید کننده افزایش یافت

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس