شمس کاندیدای ریاست انجمن فوتسال جهان

شمس کاندیدای ریاست انجمن فوتسال جهان
حسین شمس کاندیدای پست ریاست انجمن فوتسال فدراسیون جهانی ورزش مدارس (ISF) شد.

شمس کاندیدای ریاست انجمن فوتسال جهان

حسین شمس کاندیدای پست ریاست انجمن فوتسال فدراسیون جهانی ورزش مدارس (ISF) شد.
شمس کاندیدای ریاست انجمن فوتسال جهان

اخبار دنیای دیجیتال

پرشین موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس