طرح گذر چله تابستان

طرح گذر چله تابستان
طرح گذر چله تابستان با شعار یک روز دیگر پیاده گذر کنیم در قدیمی ترین گذرگاه های زنجان برگزار شد. در این گذر مردم به یاد روزهای گذشته دور هم جمع شدند و خاطرات خود را مرور کردند .
۰۸:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


طرح گذر چله تابستان

طرح گذر چله تابستان با شعار یک روز دیگر پیاده گذر کنیم در قدیمی ترین گذرگاه های زنجان برگزار شد. در این گذر مردم به یاد روزهای گذشته دور هم جمع شدند و خاطرات خود را مرور کردند .
۰۸:۰۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


طرح گذر چله تابستان

شهرداری

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس