طیب نیا:‌ بانک های بزرگ با ما کار نمی کنند

طیب نیا:‌ بانک های بزرگ با ما کار نمی کنند
وزیر اقتصاد گفت: برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم و آن‌ها با ما کار جدی نمی‌کنند.

طیب نیا:‌ بانک های بزرگ با ما کار نمی کنند

وزیر اقتصاد گفت: برای ارتباط با بانک‌های بزرگ جهانی دچار مشکل هستیم و آن‌ها با ما کار جدی نمی‌کنند.
طیب نیا:‌ بانک های بزرگ با ما کار نمی کنند

خبرگزاری ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس