عابدینی در هیات رئیسه می ماند

عابدینی در هیات رئیسه می ماند
امیر عابدینی منعی برای حضور در جلسات هیات رئیسه سازمان لیگ برتر ندارد.

عابدینی در هیات رئیسه می ماند

امیر عابدینی منعی برای حضور در جلسات هیات رئیسه سازمان لیگ برتر ندارد.
عابدینی در هیات رئیسه می ماند

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس