فراز و فرودهای رابطه بخش خصوصی و دولت

فراز و فرودهای رابطه بخش خصوصی و دولت
رابطه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دولت یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است و با وجود تعاملات و همسویی بیشتر نسبت به گذشته، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به پیمان کاران، مسئله رکود و سیاست‌های مالیاتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین مواردی است که بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد.

فراز و فرودهای رابطه بخش خصوصی و دولت

رابطه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با دولت یازدهم در سه سال گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است و با وجود تعاملات و همسویی بیشتر نسبت به گذشته، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به پیمان کاران، مسئله رکود و سیاست‌های مالیاتی نسبت به صنایع کوچک و متوسط از مهمترین مواردی است که بخش خصوصی نسبت به عملکرد دولت نقد دارد.
فراز و فرودهای رابطه بخش خصوصی و دولت

شهر خبر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس