قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد

قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ به مدت یک سال دیگر و برای سال ۹۵ تمدید شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ به مدت یک سال دیگر و برای سال ۹۵ تمدید شد.
قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد

bluray movie download

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس