قلیان؛ عامل سقوط ملوان به دسته اول!

قلیان؛ عامل سقوط ملوان به دسته اول!
ملوانی که تا سال 80 بهترین تیم شهرستانی تاریخ لیگ ایران بوده و ببا توفان زدگی لیگ پانزدهم را آغاز  و در نهایت به دسته پایین تر سقوط کرد .

قلیان؛ عامل سقوط ملوان به دسته اول!

ملوانی که تا سال 80 بهترین تیم شهرستانی تاریخ لیگ ایران بوده و ببا توفان زدگی لیگ پانزدهم را آغاز  و در نهایت به دسته پایین تر سقوط کرد .
قلیان؛ عامل سقوط ملوان به دسته اول!

بک لینک قوی

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس