مرگ پزشک در نیمه شب دریای خزر

مرگ پزشک در نیمه شب دریای خزر

دقایقی بعد هم تیم‌های امدادی به ساحل رسیده و عملیات جست‌و‌جو آغاز شد. اما حدود ساعت شش صبح دیروز جسدش توسط ناجیان غریق از آب گرفته شد. به گفته منابع محلی، پزشک متخصص ، به فنون شنا به طور کامل آشنایی داشته و هیچ مشکلی در این زمینه نداشته است.درحال حاضرتحقیق دراین باره ادامه دارد.

مرگ پزشک در نیمه شب دریای خزر

دقایقی بعد هم تیم‌های امدادی به ساحل رسیده و عملیات جست‌و‌جو آغاز شد. اما حدود ساعت شش صبح دیروز جسدش توسط ناجیان غریق از آب گرفته شد. به گفته منابع محلی، پزشک متخصص ، به فنون شنا به طور کامل آشنایی داشته و هیچ مشکلی در این زمینه نداشته است.درحال حاضرتحقیق دراین باره ادامه دارد.

مرگ پزشک در نیمه شب دریای خزر

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس