معروف: شرایط سخت است

معروف: شرایط سخت است
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: امروز روز عالی مان نبود اما اینکه در روز معمولی می توانیم بلغارستان را شکست دهیم موضوع خوشحال کننده ای است.

معروف: شرایط سخت است

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت: امروز روز عالی مان نبود اما اینکه در روز معمولی می توانیم بلغارستان را شکست دهیم موضوع خوشحال کننده ای است.
معروف: شرایط سخت است

استخدام آموزش و پرورش

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس