نامزد کرسی مجلس ایالتی آمریکا از همکارش به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرد

نامزد کرسی مجلس ایالتی آمریکا از همکارش به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرد
«کورا فیت واکر» که در انتخابات مجلس ایالتی میسوری آمریکا پیروز شده و قرار است تا چند وقت دیگر کارش را آغاز کند، از یکی از همکاران آتی خود در این مجلس به اتهام هتک حرمت شکایت کرده است.

نامزد کرسی مجلس ایالتی آمریکا از همکارش به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس