نتایج مطالعات جدید اوضاع جیب مردم

نتایج مطالعات جدید اوضاع جیب مردم
با وجود کاهش آهنگ رشد تورم، قدرت پس‌انداز خانوار به دلیل ناتوانی دولت در تقویت واقعی دستمزدها و تله رکود،از سال ۸۸ به بعد ۳۰ درصد دیگر هم کم شد که به معنای تشکیل یک خط فقر جدید در جامعه است.

نتایج مطالعات جدید اوضاع جیب مردم

با وجود کاهش آهنگ رشد تورم، قدرت پس‌انداز خانوار به دلیل ناتوانی دولت در تقویت واقعی دستمزدها و تله رکود،از سال ۸۸ به بعد ۳۰ درصد دیگر هم کم شد که به معنای تشکیل یک خط فقر جدید در جامعه است.
نتایج مطالعات جدید اوضاع جیب مردم

دانلود موزیک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس