نخستین خودرو برقی وارد کشور شد

نخستین خودرو برقی وارد کشور شد
علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از آغاز مهندسی معکوس نخستین خودرو سبز در کشور خبر داد.

نخستین خودرو برقی وارد کشور شد

علیرضا دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از آغاز مهندسی معکوس نخستین خودرو سبز در کشور خبر داد.
نخستین خودرو برقی وارد کشور شد

خرم خبر

هنر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس