نرخ سود بانکی رسما کاهش یافت

نرخ سود بانکی رسما کاهش یافت
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور از توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش سود بانکی به 15 درصد از ابتدای تیرماه خبر داد.

نرخ سود بانکی رسما کاهش یافت

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی کشور از توافق بانک های خصوصی و دولتی برای کاهش سود بانکی به 15 درصد از ابتدای تیرماه خبر داد.
نرخ سود بانکی رسما کاهش یافت

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس