هوملس: خیلی کم گل زدیم!

هوملس: خیلی کم گل زدیم!
مدافع آلمان که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته معتقد است تیمش باید فکری به حال فاکتور تمام‌کنندگی بکند.

هوملس: خیلی کم گل زدیم!

مدافع آلمان که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته معتقد است تیمش باید فکری به حال فاکتور تمام‌کنندگی بکند.
هوملس: خیلی کم گل زدیم!

عکس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس