وام بدهکار بزرگ به ایران

وام بدهکار بزرگ به ایران
دولت پول ندارد و همین امر سبب شده اخذ وام از بانک جهانی و ژاپن در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد.

وام بدهکار بزرگ به ایران

دولت پول ندارد و همین امر سبب شده اخذ وام از بانک جهانی و ژاپن در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد.
وام بدهکار بزرگ به ایران

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس