واکنش نماینده خبرگان به لیست انگلیسی

واکنش نماینده خبرگان به لیست انگلیسی

در بحث‌هایی که بعد از انتخابات مطرح می‌شد با عنوان فهرست انگلیسی، برخی جریان‌ها سعی داشتند فهرست خبرگان مردم را فهرست انگلیسی معرفی کنند. این در حالی بود که هفت تا هشت نفر از اعضا مشترک بودند. پاسخ شما به این گروه‌هایی که این موارد را مطرح کردند و این ایرادات را به فهرست می‌گرفتند، چیست؟ فراماسونری و فراماسون در کشور دشمن دیرپای ما یعنی انگلیس تشکیل شده است. این گروه و حزب برای اینکه چهره‌های موجه جامعه را لکه‌دار و به‌تعبیری شخصیت‌کشی کنند تا بعد شخص‌کشی کنند، هر حرکتی را انجام داده‌اند. همان‌طورکه این رویه را در مورد سیدجمال‌الدین اسدآبادی به کار بردند. برای اینکه آن مرد مجاهد مبارز و چهره بین‌المللی مذهبی را از چشم مردم بیندازند، گفتند نیروی ماست. گفتند سیدجمال‌الدین فراماسون است. یا در عصر معاصر همین، شهید بهشتی که بعد از ترور او، رادیوهای بیگانه اعلام کردند، شخصیت دوم ایران ترور شد. یعنی اول امام و دوم بهشتی، اما در آن مقطع زمانی علیه این بزرگوار چنان شایعه ساختند که ایشان را از چشم مردم بیندازند. شخصیت‌کشی کردند تا شخص‌کشی کنند. بنابراین مسئله اصلاحات و اصولگرایی و به دو جناح تقسیم‌کردن یا ناشی از ناآگاهی از معانی این واژه‌هاست یا خدای‌نکرده از باب غرض است. اگر نمی‌داند و ناآگاهانه حرف می‌زند، جای تأسف است که نادان چرا تقسیم‌بندی می‌کند، اگر دانسته تقسیم‌بندی می‌کند، تقسیم ظالمانه‌ای است. کدام اصولگرایی است که نمی‌خواهد اصلاحات کند، نمی‌خواهد ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها از بین برود. اگر برنامه اصولگرا، اصلاحات نباشد، افساد است. ما بین اصلاح و افساد واژه ثالثی نداریم. کسی که مصلح نباشد، یا بی‌تفاوت است یا مفسد. کدام اصلاحگری است که بر مبنای اصول حرکت نمی‌کند. یعنی جریان اصلاحات خدا را قبول ندارد؟ یعنی آنها پیغمبر و نبوت را قبول ندارند. امامت را قبول ندارند، قرآن را قبول ندارند؟ این توهین و تهمت بزرگی برای کسانی است که می‌گویند برای اصلاحات قیام کنیم، اینکه بگوییم شما به اصول معتقد نیستید. بنابراین، این یک حرف نامربوط است. به نظر من همان بنگاه‌های خبرپراکنی مخصوصا بی‌بی‌سی که همیشه شیطنت‌وار در این عرصه‌ها وارد می‌شود و از ساده‌لوحی بعضی‌ها هم سوءاستفاده می‌کند، انگ‌های بسیار خطرناکی را می‌زند. خب، از میان این عده که انتخاب شده‌اند، یکی هم بنده هستم. شما در زندگی ٦٠ساله طلبگی من که در همه زمینه‌ها حضور داشته‌ام، امام‌جمعه بوده‌ام، زمان طاغوت خدمت سربازی کرده‌ام، ٤٥ سال است که هیأت علمی دانشگاه تهران هستم، اگر جایی یک جمله آوردید مبنی بر اینکه بنده حتی کوچک‌ترین حرفی به نفع انگلیس زده باشم… من همیشه در سخنرانی‌هایم در مجامع مختلف می‌گفتم انگلستان محل انگل‌هاست. همان کاری که آنها در رابطه با سیدجمال‌الدین کردند؛ یعنی یک چهره به‌درد‌بخور، مؤثر و مفید که هم بیان و هم پشتیبانی علمی دارد، هم قلم و هم نفوذ دارد، برای اینکه دستش را بشکنند و خلق‌الله را بچاپند و غارت کنند، انگ انگلیسی به او زدند تا او را از میدان خارج کنند و خودشان وارد شوند. این تهمت ناروایی است. به نظر من اگر کسی بخواهد بگوید باید استغفار کند، برای اینکه این یک قذف است. ما قانونی داریم به نام قذف؛ یعنی نسبت ناروا دادن. حالا ما اگر آن را توسعه بدهیم، جزا هم دارد که جزای آن ٨٠ تازیانه است. کسی که می‌گوید من مسلمان و پیرو پیغمبر و حافظ این انقلاب هستم، چطور می‌توانیم انگ انگلیسی به او بزنیم. این خواسته آنها، غیرمستقیم است. به دهان بعضی از ساده‌لوح‌ها هم می‌اندازند که باعث شکاف و اختلاف می‌شود. ابن تهمت نارواست.

واکنش نماینده خبرگان به لیست انگلیسی

در بحث‌هایی که بعد از انتخابات مطرح می‌شد با عنوان فهرست انگلیسی، برخی جریان‌ها سعی داشتند فهرست خبرگان مردم را فهرست انگلیسی معرفی کنند. این در حالی بود که هفت تا هشت نفر از اعضا مشترک بودند. پاسخ شما به این گروه‌هایی که این موارد را مطرح کردند و این ایرادات را به فهرست می‌گرفتند، چیست؟ فراماسونری و فراماسون در کشور دشمن دیرپای ما یعنی انگلیس تشکیل شده است. این گروه و حزب برای اینکه چهره‌های موجه جامعه را لکه‌دار و به‌تعبیری شخصیت‌کشی کنند تا بعد شخص‌کشی کنند، هر حرکتی را انجام داده‌اند. همان‌طورکه این رویه را در مورد سیدجمال‌الدین اسدآبادی به کار بردند. برای اینکه آن مرد مجاهد مبارز و چهره بین‌المللی مذهبی را از چشم مردم بیندازند، گفتند نیروی ماست. گفتند سیدجمال‌الدین فراماسون است. یا در عصر معاصر همین، شهید بهشتی که بعد از ترور او، رادیوهای بیگانه اعلام کردند، شخصیت دوم ایران ترور شد. یعنی اول امام و دوم بهشتی، اما در آن مقطع زمانی علیه این بزرگوار چنان شایعه ساختند که ایشان را از چشم مردم بیندازند. شخصیت‌کشی کردند تا شخص‌کشی کنند. بنابراین مسئله اصلاحات و اصولگرایی و به دو جناح تقسیم‌کردن یا ناشی از ناآگاهی از معانی این واژه‌هاست یا خدای‌نکرده از باب غرض است. اگر نمی‌داند و ناآگاهانه حرف می‌زند، جای تأسف است که نادان چرا تقسیم‌بندی می‌کند، اگر دانسته تقسیم‌بندی می‌کند، تقسیم ظالمانه‌ای است. کدام اصولگرایی است که نمی‌خواهد اصلاحات کند، نمی‌خواهد ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌ها از بین برود. اگر برنامه اصولگرا، اصلاحات نباشد، افساد است. ما بین اصلاح و افساد واژه ثالثی نداریم. کسی که مصلح نباشد، یا بی‌تفاوت است یا مفسد. کدام اصلاحگری است که بر مبنای اصول حرکت نمی‌کند. یعنی جریان اصلاحات خدا را قبول ندارد؟ یعنی آنها پیغمبر و نبوت را قبول ندارند. امامت را قبول ندارند، قرآن را قبول ندارند؟ این توهین و تهمت بزرگی برای کسانی است که می‌گویند برای اصلاحات قیام کنیم، اینکه بگوییم شما به اصول معتقد نیستید. بنابراین، این یک حرف نامربوط است. به نظر من همان بنگاه‌های خبرپراکنی مخصوصا بی‌بی‌سی که همیشه شیطنت‌وار در این عرصه‌ها وارد می‌شود و از ساده‌لوحی بعضی‌ها هم سوءاستفاده می‌کند، انگ‌های بسیار خطرناکی را می‌زند. خب، از میان این عده که انتخاب شده‌اند، یکی هم بنده هستم. شما در زندگی ٦٠ساله طلبگی من که در همه زمینه‌ها حضور داشته‌ام، امام‌جمعه بوده‌ام، زمان طاغوت خدمت سربازی کرده‌ام، ٤٥ سال است که هیأت علمی دانشگاه تهران هستم، اگر جایی یک جمله آوردید مبنی بر اینکه بنده حتی کوچک‌ترین حرفی به نفع انگلیس زده باشم… من همیشه در سخنرانی‌هایم در مجامع مختلف می‌گفتم انگلستان محل انگل‌هاست. همان کاری که آنها در رابطه با سیدجمال‌الدین کردند؛ یعنی یک چهره به‌درد‌بخور، مؤثر و مفید که هم بیان و هم پشتیبانی علمی دارد، هم قلم و هم نفوذ دارد، برای اینکه دستش را بشکنند و خلق‌الله را بچاپند و غارت کنند، انگ انگلیسی به او زدند تا او را از میدان خارج کنند و خودشان وارد شوند. این تهمت ناروایی است. به نظر من اگر کسی بخواهد بگوید باید استغفار کند، برای اینکه این یک قذف است. ما قانونی داریم به نام قذف؛ یعنی نسبت ناروا دادن. حالا ما اگر آن را توسعه بدهیم، جزا هم دارد که جزای آن ٨٠ تازیانه است. کسی که می‌گوید من مسلمان و پیرو پیغمبر و حافظ این انقلاب هستم، چطور می‌توانیم انگ انگلیسی به او بزنیم. این خواسته آنها، غیرمستقیم است. به دهان بعضی از ساده‌لوح‌ها هم می‌اندازند که باعث شکاف و اختلاف می‌شود. ابن تهمت نارواست.

واکنش نماینده خبرگان به لیست انگلیسی

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس