پارس الکتریک در دولت قبل تعطیل شده، می‌گویند در دولت روحانی تعطیل شده است!

پارس الکتریک در دولت قبل تعطیل شده، می‌گویند در دولت روحانی تعطیل شده است!

گروه اقتصادی: وزیر کار کابینه دولت یازدهم به فضای ناجوانمردانه‌ای علیه دولت شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: می‌گویند شرکت پارس الکتریک تعطیل شده است. آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع اشاره کردند و در مورد وعده دادند که پیگیری می‌کنند؛ حالا به صورت ناجوانمردانه علیه دولت جوسازی می‌کنند و می‌گویند پارس الکتریک در دولت یازدهم تعطیل شده است. علی ربیعی که برای ارائه گزارش وزارتخانه متبوع خود در مجلس حضور یافته بود، با بیان اینکه دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف است، تاکید کرد که نظام کارشناسی نباید به هم بریزد. او به حقوق برخی مدیران در وزارت تعاون اشاره و خاطرنشان کرد: برای رئیس تامین اجتماعی که الان هم اینجا در مجلس هستند، رقم ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده اما ایشان ۶ میلیون تومان دریافت می‌کند. برخی از مدیران در شرکت ها حقوق نامتعارف گرفته‌اند که دولت حتما آن را رسیدگی می‌کند. دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف استوزیر کار با بیان اینکه دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف است، تاکید کرد که نظام کارشناسی نباید به هم بریزد. او به حقوق برخی مدیران در وزارت تعاون اشاره و خاطرنشان کرد: برای رئیس تامین اجتماعی که الان هم اینجا در مجلس هستند، رقم ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده اما ایشان ۶ میلیون تومان دریافت می‌کند. ربیعی گفت: برخی از مدیران در شرکت ها حقوق نامتعارف گرفته‌اند که دولت حتما آن را رسیدگی می‌کند.

پارس الکتریک در دولت قبل تعطیل شده، می‌گویند در دولت روحانی تعطیل شده است!

گروه اقتصادی: وزیر کار کابینه دولت یازدهم به فضای ناجوانمردانه‌ای علیه دولت شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: می‌گویند شرکت پارس الکتریک تعطیل شده است. آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری به این موضوع اشاره کردند و در مورد وعده دادند که پیگیری می‌کنند؛ حالا به صورت ناجوانمردانه علیه دولت جوسازی می‌کنند و می‌گویند پارس الکتریک در دولت یازدهم تعطیل شده است. علی ربیعی که برای ارائه گزارش وزارتخانه متبوع خود در مجلس حضور یافته بود، با بیان اینکه دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف است، تاکید کرد که نظام کارشناسی نباید به هم بریزد. او به حقوق برخی مدیران در وزارت تعاون اشاره و خاطرنشان کرد: برای رئیس تامین اجتماعی که الان هم اینجا در مجلس هستند، رقم ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده اما ایشان ۶ میلیون تومان دریافت می‌کند. برخی از مدیران در شرکت ها حقوق نامتعارف گرفته‌اند که دولت حتما آن را رسیدگی می‌کند. دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف استوزیر کار با بیان اینکه دولت یازدهم با پرداخت‌های بالا مخالف است، تاکید کرد که نظام کارشناسی نباید به هم بریزد. او به حقوق برخی مدیران در وزارت تعاون اشاره و خاطرنشان کرد: برای رئیس تامین اجتماعی که الان هم اینجا در مجلس هستند، رقم ۱۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده اما ایشان ۶ میلیون تومان دریافت می‌کند. ربیعی گفت: برخی از مدیران در شرکت ها حقوق نامتعارف گرفته‌اند که دولت حتما آن را رسیدگی می‌کند.

پارس الکتریک در دولت قبل تعطیل شده، می‌گویند در دولت روحانی تعطیل شده است!

اس ام اس جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس