پیروانی:/ به‌ دنبال‌ تامین‌ منافع‌ تیم‌ملی‌ و‌ باشگاه‌ها‌ هستیم

پیروانی:/ به‌ دنبال‌ تامین‌ منافع‌ تیم‌ملی‌ و‌ باشگاه‌ها‌ هستیم
مدیر تیم ملی فوتبال ایران، گفت: استراحت دادن به بازیکنان ملی پوش و جلوگیری از مصدومیت آنان، منافع تیم ملی و باشگاه ها را تامین می کند.

پیروانی:/ به‌ دنبال‌ تامین‌ منافع‌ تیم‌ملی‌ و‌ باشگاه‌ها‌ هستیم

مدیر تیم ملی فوتبال ایران، گفت: استراحت دادن به بازیکنان ملی پوش و جلوگیری از مصدومیت آنان، منافع تیم ملی و باشگاه ها را تامین می کند.
پیروانی:/ به‌ دنبال‌ تامین‌ منافع‌ تیم‌ملی‌ و‌ باشگاه‌ها‌ هستیم

موسیقی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس