کونته: ثابت کردیم ایتالیا تنها کاتاناچیو نیست

کونته: ثابت کردیم ایتالیا تنها کاتاناچیو نیست
سرمربی ایتالیا می گوید نمایش تهاجمی تیمش خیلی مسائل را اثبات کرد.

کونته: ثابت کردیم ایتالیا تنها کاتاناچیو نیست

سرمربی ایتالیا می گوید نمایش تهاجمی تیمش خیلی مسائل را اثبات کرد.
کونته: ثابت کردیم ایتالیا تنها کاتاناچیو نیست

ماشین های جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس