کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟

کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟
رستمی موفق شده رکورد دو ضرب جهان در دسته 85 کیلوگرم را دو کیلوگرم ارتقا بدهد.

کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟

رستمی موفق شده رکورد دو ضرب جهان در دسته 85 کیلوگرم را دو کیلوگرم ارتقا بدهد.
کیانوش رستمی پس از شکستن رکورد جهان چه گفت؟

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس