یارانه مادرانه

یارانه مادرانه
موضوعی که شاید کمتر از آنچه باید به آن توجه شده، مقایسه کارایی سیستم پرداخت یارانه به مردان در قیاس با پرداخت به زنان است.

یارانه مادرانه

موضوعی که شاید کمتر از آنچه باید به آن توجه شده، مقایسه کارایی سیستم پرداخت یارانه به مردان در قیاس با پرداخت به زنان است.
یارانه مادرانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس