رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار درس :نظریه های مشاوره و روان درمانی - تحقیق مقاله پروژه
رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار درس :نظریه های مشاوره و روان درمانی
رفتار درمانی و تغییر و اصلاح رفتار درس :نظریه های مشاوره و روان درمانی

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار درس :نظريه هاي مشاوره و روان درماني

فرمت ورد57 صفحه رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار  درس :نظريه هاي مشاوره و روان درماني  فهرست عنوانصفحهتاريخچه.............................. 1مفاهيم بنيادي نظيرية رفتار درماني.... 4نظرية شخصيت.......................... 4ماهيت انسان.......................... 5مفهوم اضطراب و بيماري رواني.......... 7ماهيت رواندرماني در رفتار درماني..... 8فرآيند درمان......................... 9ارزيابي در رفتار درماني.............. 13تكنيكهاي رفتار درماني................ روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي پاسخگر 15حساسيت زدايي منظم.................... 15آموزش جرأت ورزي...................... 16مواجهة تدريجي........................ 18غرقه سازي............................ 18انزجار درماني........................ 20روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي كنشگر  روشهاي افزايش رفتارهاي مطلوب موجود... 21روش تقويت مثبت....................... 21روش تقويت منفي....................... 22اقتصاد ژتوني......................... 23قرارداد رفتاري....................... 24روشهاي ايجاد رفتارهاي تازه........... روش شكل دهي رفتار.................... 25روش زنجيره سازي رفتار................ 26روشهاي كاهش و حذف رفتارهاي نامطلوب... روشهاي مثبت كاهش رفتار............... 26روشهاي منفي كاهش رفتار............... 28كارآيي رفتاردرماني براي اختلال هاي ويژه   30فهرست منابع.......................... 34   رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتارتاريخچه :تاريخچه به كارگيري رويكرد رفتاري را مي توان به سه بخش تقسيم كرد. جزء اصلي رويكرد رفتاري شرطي سازي كلاسيك [1]يا شرطي سازي پاسخگو نام دارد كه بر پاية كارهاي پاولف (1940) و هال ( 1943) مبتني است (ساعتچي ، 1379) كاربرد اصلي شرطي سازي كلاسيك در روان درماني اصطلاحاً رفتار درماني ناميده مي شود (شفيع آبادي 1378) و پيگيري جريان رشد رفتار درماني و يا تاريخچه آن شبيه تعقيب رودخانه‌اي است با انشعابات فراوان كه از پايين به طرف سرمنشأ در حركت است . چون جريانهاي زيادي به اين رودخانه ملحق مي شوند. بعد از مدتي تشخيص اينكه كدام جريان اصلي رودخانه است مشكل مي شود ( كورسيني 1973، ترجمة شفيع آبادي 1378).ذيلا به چند مورد از اين جريانها اشاره شود.يكي از اين جريانها انزجار درماني نام دارد. كانترويچ [2] (1929) اغلب بعنوان اولين استفاده كننده از اين رويكرد مبتني بر يافته هاي آزمايشگاهي معروف است . او با بكارگيري مدل شرطي سازي متقابلي بيمار الكلي را درمان كرد. بدين ترتيب كه الكل را با شوك قوي الكتريكي همراه كرد و موجب ايجاد بازتابهاي امتناع بدني و تنفر از الكل شد (كورسيني ، 1973).دومين جريان بوسيلة كساني شكل گرفت كه تلاش كردند تا سيستم هاي گسترده نظرية شخصيت و رواندرماني را در چارچوب نظرية يادگيري بيان كنند. برجسته ترين تلاشها در اين حيطه بوسيلة دولارد ميلر ( 1950) صورت گرفت (كورسيني ، 1973) آنها كه سعي كرده اند نظرية روانكاوي را در قالب واژه هاي يادگيري به كار گيرند معتقدند كه رفتار نوروتيك بريك كشمكش عاطفي ناآگاه مبتني است كه معمولا از دوران كودكي سرچشمه مي گيرد . به اعتقاد آنها كشمكشهاي روان نژندي به وسيلة والدين و در موقعيتهاي تغذيه ،آموزش نظافت ، آموزش جنسي و … آموزش داده مي شود و كودكان آن را فرا مي گيرند ( شفيع آبادي ، 1378).جريان ديگري كه بنظر مي رسد بطور مستقيم به توسعه درمان مبتني بر نظرية يادگيري منجر شده است «نوروز تجربي »[3] نام دارد. اين امر اولين بار بوسيلة بارلوف ( 1927) و در آزمايشات انجام شده بوسيلة وي بر روي سگها گزارش شده است كه در نتيجة ايجاد  مشكل براي  تمييز محركهاي شرطي آزار دهنده و خوشايند ، رفتارهاي عجيب و غريبي مانند امتناع از ورود به آزمايشگاه يا رفتارهاي تهاجمي در سگها بوجود آمد. ديگر روشهايي كه موجب بوجود آمدن رفتار آشفته مي شود عبارتند از : تاخير تقويت (گات،1944) ،تغيير سريع محركهاي شرطي منفي و مثبت (ليدل ،1934 ) ....

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار     درس :نظريه هاي مشاوره و روان درماني

فرمت ورد

57 صفحه

 

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

 

درس :نظريه هاي مشاوره و روان درماني

 

فهرست

 

عنوان

صفحه

تاريخچه.............................. 1

مفاهيم بنيادي نظيرية رفتار درماني.... 4

نظرية شخصيت.......................... 4

ماهيت انسان.......................... 5

مفهوم اضطراب و بيماري رواني.......... 7

ماهيت رواندرماني در رفتار درماني..... 8

فرآيند درمان......................... 9

ارزيابي در رفتار درماني.............. 13

تكنيكهاي رفتار درماني................

روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي پاسخگر 15

حساسيت زدايي منظم.................... 15

آموزش جرأت ورزي...................... 16

مواجهة تدريجي........................ 18

غرقه سازي............................ 18

انزجار درماني........................ 20

روشها و فنون برخاسته از شرطي سازي كنشگر 

روشهاي افزايش رفتارهاي مطلوب موجود... 21

روش تقويت مثبت....................... 21

روش تقويت منفي....................... 22

اقتصاد ژتوني......................... 23

قرارداد رفتاري....................... 24

روشهاي ايجاد رفتارهاي تازه...........

روش شكل دهي رفتار.................... 25

روش زنجيره سازي رفتار................ 26

روشهاي كاهش و حذف رفتارهاي نامطلوب...

روشهاي مثبت كاهش رفتار............... 26

روشهاي منفي كاهش رفتار............... 28

كارآيي رفتاردرماني براي اختلال هاي ويژه   30

فهرست منابع.......................... 34

 

 


رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار

تاريخچه :تاريخچه به كارگيري رويكرد رفتاري را مي توان به سه بخش تقسيم كرد. جزء اصلي رويكرد رفتاري شرطي سازي كلاسيك [1]يا شرطي سازي پاسخگو نام دارد كه بر پاية كارهاي پاولف (1940) و هال ( 1943) مبتني است (ساعتچي ، 1379) كاربرد اصلي شرطي سازي كلاسيك در روان درماني اصطلاحاً رفتار درماني ناميده مي شود (شفيع آبادي 1378) و پيگيري جريان رشد رفتار درماني و يا تاريخچه آن شبيه تعقيب رودخانه‌اي است با انشعابات فراوان كه از پايين به طرف سرمنشأ در حركت است . چون جريانهاي زيادي به اين رودخانه ملحق مي شوند. بعد از مدتي تشخيص اينكه كدام جريان اصلي رودخانه است مشكل مي شود ( كورسيني 1973، ترجمة شفيع آبادي 1378).ذيلا به چند مورد از اين جريانها اشاره شود.

يكي از اين جريانها انزجار درماني نام دارد. كانترويچ [2] (1929) اغلب بعنوان اولين استفاده كننده از اين رويكرد مبتني بر يافته هاي آزمايشگاهي معروف است . او با بكارگيري مدل شرطي سازي متقابلي بيمار الكلي را درمان كرد. بدين ترتيب كه الكل را با شوك قوي الكتريكي همراه كرد و موجب ايجاد بازتابهاي امتناع بدني و تنفر از الكل شد (كورسيني ، 1973).

دومين جريان بوسيلة كساني شكل گرفت كه تلاش كردند تا سيستم هاي گسترده نظرية شخصيت و رواندرماني را در چارچوب نظرية يادگيري بيان كنند. برجسته ترين تلاشها در اين حيطه بوسيلة دولارد ميلر ( 1950) صورت گرفت (كورسيني ، 1973) آنها كه سعي كرده اند نظرية روانكاوي را در قالب واژه هاي يادگيري به كار گيرند معتقدند كه رفتار نوروتيك بريك كشمكش عاطفي ناآگاه مبتني است كه معمولا از دوران كودكي سرچشمه مي گيرد . به اعتقاد آنها كشمكشهاي روان نژندي به وسيلة والدين و در موقعيتهاي تغذيه ،آموزش نظافت ، آموزش جنسي و … آموزش داده مي شود و كودكان آن را فرا مي گيرند ( شفيع آبادي ، 1378).

جريان ديگري كه بنظر مي رسد بطور مستقيم به توسعه درمان مبتني بر نظرية يادگيري منجر شده است «نوروز تجربي »[3] نام دارد. اين امر اولين بار بوسيلة بارلوف ( 1927) و در آزمايشات انجام شده بوسيلة وي بر روي سگها گزارش شده است كه در نتيجة ايجاد  مشكل براي  تمييز محركهاي شرطي آزار دهنده و خوشايند ، رفتارهاي عجيب و غريبي مانند امتناع از ورود به آزمايشگاه يا رفتارهاي تهاجمي در سگها بوجود آمد. ديگر روشهايي كه موجب بوجود آمدن رفتار آشفته مي شود عبارتند از : تاخير تقويت (گات،1944) ،تغيير سريع محركهاي شرطي منفي و مثبت (ليدل ،1934 ) . محرك آزار دهنده اي كه رفتار شرطي شده را متوقف مي كند ( ديمينك و ديگران ، 1939) و محرك آزار دهندة‌ كه به تنهايي بكار مي رود ( ولپي ، 1958) ؛ (ماير ، 1949) (كورسيني ، 1973).

چهارمين جرياني كه در تاريخچه رفتار درماني اهميت خاصي دارد ( به كار ولپي (1958) بر مي‌گردد كه با بكارگيري شيوه هاي شرطي سازي تقابلي يك رويكرد جديد به درمان ايجاد كرد. براساس شرطي سازي تقابلي ، ولپي سعي كرد پاسخ هايي را در انسان بيابد كه بتواند از آنها براي بازداري اضطراب استفاده كند . برهمين اساس استفاده از آرميدگي عميق براي جلوگيري از اضطراب مبناي حساسيت زدايي منظم شد ؛ استفاده از پاسخ هاي جسورانه براي جلوگيري اضطراب اجتماعي مبناي جرات آموزي شد و استفاده از انگيختگي جنسي براي جلوگيري از اضطراب مبناي


[1] -classical conditioning

[2] - kantorovich

[3] -exferimental. neurosisقیمت: 4,710 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی آپدیت به پیوست فایل پی دی اف کتاب اردو و 58 عکس از کتاب مذکورکه ابیات فارسی هم در آن قابل خواندن است(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که مجداد به فارسی ترجمه و نقل شده)


تحقیق الکترونیک (دیود)


موضوع تحقيق: نقش بازاريابي در ايجاد تقاضاي بهينه براي خدمات بانكي و روشهاي كاربردي آن


رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار درس :نظريه هاي مشاوره و روان درماني


پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی آپدیت به پیوست فایل پی دی اف کتاب اردو و 58 عکس از کتاب مذکورکه ابیات فارسی هم در آن قابل خواندن است(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که مجداد به فارسی ترجمه و نقل شده)


استخوان شناسی


حاملگی و تشخیص آن


انیمیشن و مونتاژ کامپیوتری(تحقیق)


Discussion


رضایت شغلی بخش فرهنگ اصفهان


یادگیری کودک (تحقیق)


محبت در بنیان تشیع


اضطراب تعميم يافته ( بررسی ممفصل اضطراب غیرعادی)


تعليم و تربيت با توجه به متون گذشته و توجه به سيره بزرگان تعليم و تربيت


بررسي علل تمايل به خودكشي و پيشگيري از آن (پژوهش موردي)


یادگیری (تحقیق)


تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائي


بررسي نقش مدرسه در رشد شامل نقش مدرسه در رشد بدني، عاطفي، عقلاني، اجتماعي و شخصيت كودك


مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عادي(تحقیق)


تأثير استرس شغلي بر رضايت شغلي (با یک نمونه عملی)


عوامل مؤثر بر يادگيري مربوط به درس تمرين معلمي


خودشناسی و نفس (تحقیق)


افت تحصيلي (تحقیق)


اعتياد به مواد مخدر در جوامع مختلف


نگاهي به : كودكان و دانش آموزان ناشنوا


آسيب شناسي اجتماعي چيست ؟


شناخت پيدا كردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان (تحقیق)


بررسي سلامت عمومي و رضايت شغلي در كارشناسان مركز بهمن موتور


كاربردهاي روانشناسي در محيط كار


پیشگویی اصلی شاه نعمت الله ولی آپدیت به پیوست فایل پی دی اف کتاب اردو و 58 عکس از کتاب مذکورکه ابیات فارسی هم در آن قابل خواندن است(مصون از دستکاری،نسخه ی سالم مانده در زبان اردو که مجداد به فارسی ترجمه و نقل شده)


اختلاط بتن : از انتخاب مصالح اوليه تا سازه نهايي - مشكلات سه راه مقاله از : آرام نويل


طراحي بتن : طراحي بتن : تعيين مقادير اجزاء بتن در يك متر مكعب


مطالعات باستان شناسي


اخبار مهندسي عمران ساختمان‌ها


پيرامون يك شاخصه شرايط صحت و ايمني پلها


يـادگيـري معماری TCP/ IP


نقشه كشي ساختمان : خلاصه درسها - تستهاي كنكورهاي سراسري و آزاد از سال 75 تا 82 - تستهاي تكميلي


معماري پُلها در شهرهاي مختلف: فیروزکوه- تبریز- لنگرود- اردبیل- ساری- کوچصفهان- لوشان- ساوه - دلیجان - قزوین- قم- کرج


فرم در معماری


راه و ترابری پیشینه و تحقیق


تقویت دیوارها


مقام انساني زن از نظر قرآن كريم


نظریه امامت در ترازوی نقد


معاد در قرآن و روایات


تفسیر سوره آل عمران


قرآن ،‌كلام جاودانگي


تعريف و اثبات عصمت پيامبران و امامان


عبادت چیست


ظهور حضرت مهدی (ع)


«شناخت حسي و مكانيسم تعميم آن»کلمات کلیدی :شفيع آبادي 1378 شرطي سازي تقابلي شرطي سازي كلاسيك رفتار نوروتيك بريك نوروتيك بريك كشمكش كشمكش عاطفي ناآگاه رفتار درماني شرطي سازي كورسيني 1973 شفيع آبادي نام دارد براي جلوگيري آبادي 1378 روان درماني رفتار درماني اضطراب رفتارهاي استفاده نظرية بوسيلة مبتني جريان كورسيني رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار درس :نظريه هاي مشاوره و روان درماني شفيع آبادي 1378 شرطي سازي تقابلي شرطي سازي كلاسيك رفتار نوروتيك بريك نوروتيك بريك كشمكش كشمكش عاطفي ناآگاه رفتار درماني شرطي سازي كورسيني 1973 شفيع آبادي نام دارد براي جلوگيري آبادي 1378 روان درماني رفتار درماني اضطراب رفتارهاي استفاده نظرية بوسيلة مبتني جريان كورسيني
سایر محصولات