آگهی استخدامی کارگر جهت تبریز 2016-03-14

  به چند نفر کارگر سالنکار جهت اغذیه فروشی در تبریز نیازمندیم. آدرس: ائل گلی- فلکه خیام تلفن: ۳۳۳۱۸۱۸۹
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس