خط فقر تهران 3.5 میلیون تومان است

خط فقر تهران 3.5 میلیون تومان است
یک کارشناس اقتصادی گفت: یک خانوار 4 نفری با درآمد زیر 3.5 میلیون تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می شود.

خط فقر تهران 3.5 میلیون تومان است

یک کارشناس اقتصادی گفت: یک خانوار 4 نفری با درآمد زیر 3.5 میلیون تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می شود.
خط فقر تهران 3.5 میلیون تومان است

پرس نیوز

اندروید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس