آگهی استخدامی وصولگر با سیکلت 2016-02-01

  شرکت معتبر بازرگانی در تهران به تعدادی وصولگر دارای موتور و با ضامن معتبر دارای سابقه کار مفید نیازمند الست. ارسال نام و نام خانوادگی به همراه کلمه وصل به سامانه ۳۰۰۷۴۹۲۷

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس