آشنایی با خرید جدید سرخ پوشان

آشنایی با خرید جدید سرخ پوشان
بال راست ملوان در لیگ پانزدهم پس از توافق با مسئولان پرسپولیس قرارداد دو ساله ای با این تیم منعقد کرد، صادق محرمی، 20 ساله، جزء سهمیه امیدهای پرسپولیس.

آشنایی با خرید جدید سرخ پوشان

بال راست ملوان در لیگ پانزدهم پس از توافق با مسئولان پرسپولیس قرارداد دو ساله ای با این تیم منعقد کرد، صادق محرمی، 20 ساله، جزء سهمیه امیدهای پرسپولیس.
آشنایی با خرید جدید سرخ پوشان

صبحانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس