آغاز خرید و فروش ارز به نرخ آزاد در بانک‌های کشور

آغاز خرید و فروش ارز به نرخ آزاد در بانک‌های کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه …

آغاز خرید و فروش ارز به نرخ آزاد در بانک‌های کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به بند (ج) ماده (11) و بند (الف) ماده (42) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه …
آغاز خرید و فروش ارز به نرخ آزاد در بانک‌های کشور

ورزشی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس