آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی است

آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی است
آقاجانیان می گویداز نتیجه ٦-٠ تیم ملی برابر قرقیزستان راضی هستیم.

آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی است

آقاجانیان می گویداز نتیجه ٦-٠ تیم ملی برابر قرقیزستان راضی هستیم.
آقاجانیان: دربازی‌دوستانه‌مهم کسب‌پیروزی است

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس