آقای گل پانیونیوس در تمرین تیم ملی

آقای گل پانیونیوس در تمرین تیم ملی
کریم انصاریفرد با حضور در تهران، به اردوی تیم ملی رفت تا جمع لژیونرها جمع شود.

آقای گل پانیونیوس در تمرین تیم ملی

کریم انصاریفرد با حضور در تهران، به اردوی تیم ملی رفت تا جمع لژیونرها جمع شود.
آقای گل پانیونیوس در تمرین تیم ملی

آهنگ جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس