آگهی استخدامی الکترونیک الکترونیک شیراز 2016-06-18

استخدام الکترونیک شیراز
  به یک نفر خانم جهت امور حسابداری جهت کار در الکترونیک شیراز واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۳۴۶۱۳۱ آدرس: خیابان زند – مقابل انوری الکترونیک شیراز

استخدام الکترونیک شیراز

  به یک نفر خانم جهت امور حسابداری جهت کار در الکترونیک شیراز واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۳۲۳۴۶۱۳۱ آدرس: خیابان زند – مقابل انوری الکترونیک شیراز
استخدام الکترونیک شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس