آگهی استخدامی تولیدی نان زنجان 2016-04-02

استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان
به چند همکار جهت کار در تولیدی نان بستنی واقع در الهیه زنجان نیازمندیم ۹۶۲۸ ۷۴۰ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ۱۷/۱/۹۵ معتبر است)

استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان

به چند همکار جهت کار در تولیدی نان بستنی واقع در الهیه زنجان نیازمندیم ۹۶۲۸ ۷۴۰ ۰۹۱۲ (این آگهی فقط تا تاریخ۱۷/۱/۹۵ معتبر است)
استخدام تولیدی نان بستنی در زنجان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس