آگهی استخدامی تکنسین و تهران 2016-05-25

استخدام تکنسین جهت نصب و تعمیر کولر در تهران
  تعدادی تکنسین ماهر جهت نصب و تعمیرات کولرهای گازی جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۵ ـ ۷۷۶۸۲۰۶۳

استخدام تکنسین جهت نصب و تعمیر کولر در تهران

  تعدادی تکنسین ماهر جهت نصب و تعمیرات کولرهای گازی جهت همکاری در تهران استخدام می نماییم. تلفن: ۵ ـ ۷۷۶۸۲۰۶۳
استخدام تکنسین جهت نصب و تعمیر کولر در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس