آگهی استخدامی خانم کارگاه تبریز 2016-06-27

استخدام خانم در کارگاه نقره سازی در تبریز
  به چند نفر خانم جهت پرداخت و لحیم کاری  ومونتاژ جهت کار در کارگاه نقره سازی در تبریز نیازمندیم. آدرس: تبریز – دارایی شماره تماس: ۳۵۲۶۰۹۸۰ – ۰۹۳۳۱۱۳۳۳۹۱

استخدام خانم در کارگاه نقره سازی در تبریز

  به چند نفر خانم جهت پرداخت و لحیم کاری  ومونتاژ جهت کار در کارگاه نقره سازی در تبریز نیازمندیم. آدرس: تبریز – دارایی شماره تماس: ۳۵۲۶۰۹۸۰ – ۰۹۳۳۱۱۳۳۳۹۱
استخدام خانم در کارگاه نقره سازی در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس