آگهی استخدامی خیاط پرده مشهد 2016-07-30

استخدام خیاط پرده دوز در مشهد
  به یک نفر خیاط پرده دوز  خانم جهت کار در مشهد نیازمندیم. آدرس: داخل تعبدی ۱ شماره تماس: ۳۷۲۷۸۸۶۶

استخدام خیاط پرده دوز در مشهد

  به یک نفر خیاط پرده دوز  خانم جهت کار در مشهد نیازمندیم. آدرس: داخل تعبدی ۱ شماره تماس: ۳۷۲۷۸۸۶۶
استخدام خیاط پرده دوز در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس