آگهی استخدامی درمانگاه امامزاده تهران 2016-05-26

استخدام درمانگاه امامزاده حسن در تهران
  درمانگاه باسابقه امامزاده حسن در تهران جهت تکمیل کادر خود پزشک عمومی با پروانه تهران و بهیار آقا جهت شیفت شب استخدام می نماید. تلفن: ۵۵۱۴۴۹۹۹ داخلی ۱۰۲و۱۰۳

استخدام درمانگاه امامزاده حسن در تهران

  درمانگاه باسابقه امامزاده حسن در تهران جهت تکمیل کادر خود پزشک عمومی با پروانه تهران و بهیار آقا جهت شیفت شب استخدام می نماید. تلفن: ۵۵۱۴۴۹۹۹ داخلی ۱۰۲و۱۰۳
استخدام درمانگاه امامزاده حسن در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس