آگهی استخدامی سمپلینگ در بخش 2016-07-02

استخدام سمپلینگ در شرکت پارس بخش
  شرکت پارس بخش استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت مزایا شهر سمپلینگ و چیدمان خانم حقوق ثابت و بیمه و مزایا و پاداش تهران تلفمن تماس: ۸۸۹۳۱۲۳۸ – ۸۸۹۳۱۲۳۱   (تماس تا یک هفته)

استخدام سمپلینگ در شرکت پارس بخش

  شرکت پارس بخش استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت مزایا شهر سمپلینگ و چیدمان خانم حقوق ثابت و بیمه و مزایا و پاداش تهران تلفمن تماس: ۸۸۹۳۱۲۳۸ – ۸۸۹۳۱۲۳۱   (تماس تا یک هفته)
استخدام سمپلینگ در شرکت پارس بخش

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس