آگهی استخدامی صندوقدار جهت تبریز 2016-05-07

استخدام صندوقدار جهت رستوران در تبریز
  به یک نفر خانم جوان جهت صندوقداری در رستورانی واقع در تبریز نیازمندیم. شیفت ضشب از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۲۳ ترجیحا ساکن نصف راه تلفن: ۰۹۱۴۴۱۶۷۹۰۱

استخدام صندوقدار جهت رستوران در تبریز

  به یک نفر خانم جوان جهت صندوقداری در رستورانی واقع در تبریز نیازمندیم. شیفت ضشب از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۲۳ ترجیحا ساکن نصف راه تلفن: ۰۹۱۴۴۱۶۷۹۰۱
استخدام صندوقدار جهت رستوران در تبریز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس