آگهی استخدامی صندوق جهت البرز 2016-07-01

استخدام صندوق دار جهت پارچه فروشی در البرز
  به یک نفر صندوق دار خانم جهت کار در پارچه فروشی واقع در البرز نیازمندیم. آدرس: محدوده میدان کرج شماره تماس: ۳۲۴۰۰۹۵۵

استخدام صندوق دار جهت پارچه فروشی در البرز

  به یک نفر صندوق دار خانم جهت کار در پارچه فروشی واقع در البرز نیازمندیم. آدرس: محدوده میدان کرج شماره تماس: ۳۲۴۰۰۹۵۵
استخدام صندوق دار جهت پارچه فروشی در البرز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس