آگهی استخدامی فروشنده به بوشهر 2016-05-04

استخدام فروشنده آشنا به امور حسابداری در بوشهر
  به یک  فروشنده خانم آشنا به امور حسابداری به صورت دو شیفت در بوشهر نیازمندیم. تلفن : ۳۳۵۴۳۶۵۲ – ۵۸۲۴۹۰۷۷

استخدام فروشنده آشنا به امور حسابداری در بوشهر

  به یک  فروشنده خانم آشنا به امور حسابداری به صورت دو شیفت در بوشهر نیازمندیم. تلفن : ۳۳۵۴۳۶۵۲ – ۵۸۲۴۹۰۷۷
استخدام فروشنده آشنا به امور حسابداری در بوشهر

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس