آگهی استخدامی فروشگاه فروشگاه لوسیفر 2016-07-18

استخدام فروشگاه پوشاک لوسیفر
  فروشگاه پوشاک لوسیفر استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت حقوق و مزایا استان فروشنده خانم حقوق ۱ میلیون و پاداش محدوده جهانشهر البرز تلفن: ۳۴۲۰۲۲۳۹  – ۰۹۱۲۲۲۳۹۲۳۲

استخدام فروشگاه پوشاک لوسیفر

  فروشگاه پوشاک لوسیفر استخدام می نماید: عنوان شغلی جنسیت حقوق و مزایا استان فروشنده خانم حقوق ۱ میلیون و پاداش محدوده جهانشهر البرز تلفن: ۳۴۲۰۲۲۳۹  – ۰۹۱۲۲۲۳۹۲۳۲
استخدام فروشگاه پوشاک لوسیفر

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس