آگهی استخدامی مجتمع ادیبان تهران 2016-06-10

استخدام مجتمع ادیبان واقع در تهران
  به  تعدادی دبیر دانشجو تا دکترا تدریس سهم دبیر ۹۰ % توافقی در شمال – جنوب – مرکز و غرب جهت همکاری در  مجتمع ادیبان واقع در تهران نیازمندیم. منشور ادیبان   پویا ادیبان شماره تماس: ۶۶۹۱۴۴۱۰ – ۶۶۵۷۲۲۶۵  – ۷۷۷۴۶۸۳۹  – ۲۲۸۹۸۴۲۶

استخدام مجتمع ادیبان واقع در تهران

  به  تعدادی دبیر دانشجو تا دکترا تدریس سهم دبیر ۹۰ % توافقی در شمال – جنوب – مرکز و غرب جهت همکاری در  مجتمع ادیبان واقع در تهران نیازمندیم. منشور ادیبان   پویا ادیبان شماره تماس: ۶۶۹۱۴۴۱۰ – ۶۶۵۷۲۲۶۵  – ۷۷۷۴۶۸۳۹  – ۲۲۸۹۸۴۲۶
استخدام مجتمع ادیبان واقع در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس