آگهی استخدامی منشی به سازی 2016-05-05

استخدام منشی مسلط به چاپ و کارتن سازی
  به یک نفر منشی مسلط به چاپ و کارتن سازی در تهران جهت همکاری نیازمندیم. شماره تماس: ۶۶۸۹۵۵۰۶

استخدام منشی مسلط به چاپ و کارتن سازی

  به یک نفر منشی مسلط به چاپ و کارتن سازی در تهران جهت همکاری نیازمندیم. شماره تماس: ۶۶۸۹۵۵۰۶
استخدام منشی مسلط به چاپ و کارتن سازی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس