آگهی استخدامی میاندوزکار دو البرز 2016-08-04

استخدام میاندوزکار و دو سردوزکار خانم در البرز
  به میاندوزکار و دو سردوزکار خانم جهت کار در تولیدی واقع در چهارراه کارخانه قند نیازمندیم: عنوان شغلی جنسیت استان میاندوزکار و دو سردوزکار خانم البرز تلفن: ۳۲۲۰۱۶۹۸

استخدام میاندوزکار و دو سردوزکار خانم در البرز

  به میاندوزکار و دو سردوزکار خانم جهت کار در تولیدی واقع در چهارراه کارخانه قند نیازمندیم: عنوان شغلی جنسیت استان میاندوزکار و دو سردوزکار خانم البرز تلفن: ۳۲۲۰۱۶۹۸
استخدام میاندوزکار و دو سردوزکار خانم در البرز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس