آگهی استخدامی نیروی جهت قم 2016-04-13

استخدام نیروی آقا جهت کار در کابینت سازی قم
  به یم نیروی مجرب آقا  جهت کار در کارگاه کابینت سازی مونتاژ کاروبرش کار در قم نیازمندیم. تماس:۰۹۱۲۷۴۹۶۰۴۹

استخدام نیروی آقا جهت کار در کابینت سازی قم

  به یم نیروی مجرب آقا  جهت کار در کارگاه کابینت سازی مونتاژ کاروبرش کار در قم نیازمندیم. تماس:۰۹۱۲۷۴۹۶۰۴۹
استخدام نیروی آقا جهت کار در کابینت سازی قم

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس