آگهی استخدامی نیروی در ماهان 2016-07-29

استخدام نیروی درمانی در مؤسسه بهبودگستر ماهان
آگهی استخدام مؤسسه بهبودگستر ماهان مؤسسه بهبودگستر ماهان برای تامین نیروی طرح درمانگاه ها و مراکز سلامت حاشیه شهر بندرعباس نیازمند افراد با مدارک تحصیلی ذیل میباشد : کارشناس تغذیه تکنسین رادیولوژی کاردان مبارزه با بیماری ها کارشناس بهداشت عمومی (مرد) شماره تماس: ۰۹۱۷۱۶۳۵۰۷۸ مدیرعامل مؤسسه بهبودگستر ماهان قدمی

استخدام نیروی درمانی در مؤسسه بهبودگستر ماهان

آگهی استخدام مؤسسه بهبودگستر ماهان مؤسسه بهبودگستر ماهان برای تامین نیروی طرح درمانگاه ها و مراکز سلامت حاشیه شهر بندرعباس نیازمند افراد با مدارک تحصیلی ذیل میباشد : کارشناس تغذیه تکنسین رادیولوژی کاردان مبارزه با بیماری ها کارشناس بهداشت عمومی (مرد) شماره تماس: ۰۹۱۷۱۶۳۵۰۷۸ مدیرعامل مؤسسه بهبودگستر ماهان قدمی
استخدام نیروی درمانی در مؤسسه بهبودگستر ماهان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس