آگهی استخدامی های دولت اقتصادی 2016-03-31

برنامه های هدفمند دولت در مسیر توسعه اقتصادی
کارگران منتظر عدالت اقتصادی هستند دبیر خانه کارگر قزوین: کارگران منتظر عدالت اقتصادی هستند یک فعال کارگری در قزوین گفت: اکنون که فرصت طلایی رونق اقتصادی در دوران پسا تحریم میسر شده است دولت سیاست‌هایی را به کار گیرد که با رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی، منافع کارگران را ارتقاء بخشد. به گزارش ایلنا، «عید […]

برنامه های هدفمند دولت در مسیر توسعه اقتصادی

کارگران منتظر عدالت اقتصادی هستند دبیر خانه کارگر قزوین: کارگران منتظر عدالت اقتصادی هستند یک فعال کارگری در قزوین گفت: اکنون که فرصت طلایی رونق اقتصادی در دوران پسا تحریم میسر شده است دولت سیاست‌هایی را به کار گیرد که با رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی، منافع کارگران را ارتقاء بخشد. به گزارش ایلنا، «عید […]
برنامه های هدفمند دولت در مسیر توسعه اقتصادی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس